پرینت
بازدید: 3684

 مزيت‌شناسی و فرصت‌شناسی اقتصادی  در بنادر آبادان و خرمشهر

طرح پژوهشی انجام‌شده توسط زنده‌یاد هدی صابر و تیم همکار

بهار و تابستان ۱۳۸۵

با بهره گیری از فرصت فشردة ۶۰ روزه- از تاریخ ۱۰ خرداد ماه تا ۱۰ مرداد ماه ۸۵- تلاشی پژوهشی حول موضوع «مزیت شناسی وفرصت شناسی اقتصادی در بنادر آبادان و خرمشهر»سامان یافت. این پژوهش که در طرح عمومیتر«ترویج و توسعة کارآفرینی و توانمندسازی در بنادر آبادان و خرمشهر» جای دارد و ره یافت‌های نهایی آن معطوف به بستر سازی برای ایجاد اشتغال در دو شهر یادشده است، در سرآمد مدت زمان تعیین شده، یافته‌هایی را به عنوان محصول کنکاش، عرضه میدارد. یافته‌هایی را مرکب از دوعنصرِ «توصیف» و «تجویز».

گزارشی که در پیشاروی قراردارد، مجموعه‌ای است از یافته های توصیفی و تجویزی  پژوهش.

«بیان مسیله و اهمیت موضوع»

دو شهر آبادان و خرمشهر به رغم تفاوت‌های هویدا در وضعیت، موقعیت، مزیت و چشم‌اندازهای دیروزین و امروزین خود، در محورهایی چند، از مشترکات و مشابهت‌هایی جدی برخوردارند؛

هر دو شهر در دوران پیش از بزنگاه تاریخی آغاز جنگ ایران و عراق در میانة سال ۵۹، دارای

حس  زندگی

مزیت استراتژیک اقتصادی

اشتغال کامل منابع

رونق اقتصادی

جایگاه مشخص در تولید ملی

و زیست بین المللی تعریف شده

بوده‌اند. این دو شهر، هم امروز نیز با گذشت ربع قرن کامل از آن بزنگاه تاریخی و در پی سپری شدن ۱۸ سال تمام از مخاصمه هشت ساله، مشخصه هایی مشترک را نمایان ساخته اند؛

جمعیت بازگشتة بدون اعتماد به آینده و هراسناک از بی آیندگی

از کف دادن مزایای نسبی پیشین

نا مشخص بودن جایگاه جدید در اقتصاد ملی

مشارکت حداقلی در تولید ملی

و تزلزل در موقعیت  زیست بین المللی

هنگامی که تهدید امنیتی بالقوة ناشی از شرایط ویژة جهانی و منطقه‌ای را نیز به مشترکات یاد شده بیفزاییم، به ضرورت مبرم تثبیت وضعیت و موقعیت این دو شهر، راه میبریم. به دیگر بیان، این دو شهر همسایه به بازیافت موقعیت، وضعیت و معیشت، نیازی آشکار دارند. مهمتر آن که هم‌اینک این باز یافت ضروری، از «برنامه»، «روش» و «مدیریت» برخوردار نیست.

شاخص آن که، تخصیص اعتباراتِ بدون مدیریت در دو دهة اخیر به همراه خیل شعارهای مطروحة بیپشتوانه و مساعی عاطفه برانگیز، تا کنون حلاّل مسیله نبوده‌اند و بحران بقاء پایدار در این دو شهر به طور روز افزون، غامض تر و پیچیده تر میشود.

در تحلیل نهایی، جای یک هستة فکر کن ، طراح، برنامه ریز و تخصیص ده، در میانة این دو شهر، خالیست.

در چنین شرایطی، درک وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو شهر از مناظر ملی،منطقه‌ای و بین المللی و سپس، ارایه طریق و رهنمونی به مسیرهای برون رفت از بحران در سطوح کلان، میانی و خرد، ضروری به نظر میرسد. 

دریافت متن کامل این پژوهش با فرمت PDF

 

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهپژوهش‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد