اکسیر خدا

پرینت
بازدید: 3298

بنام خدا

[اکسیر خدا] 

 

            ای مهاجر بنگر

                        زندگی، شوق حیات

                                    از پس فردا پیداست

            زندگی بستر

            زندگی چشمک

                        زندگی قتلگه نومیدی هاست

                                    زندگی اکسیر         خداست