غیر از خدا هیچکس نماند

پرینت
بازدید: 3434

غیر از خدا هیچکس نماند

 

 

حیات و مرگ از آن دوست

            عدل دوست برای او

            سبکباری برای او که رفته

                        آرامش برای تو

                        شکیبایی برای تو که هستی

 

 

                                                            تقی رضا هدی

                                                                        ماه نهم هشتاد و سه

اوین