گل زندگی

پرینت
بازدید: 3014

«بنام منشا و زندگی»

[گل زندگی]

چه جای تعجب؟!

            که از خشکیده گلدانی

                        گل زندگی برشکوفد

                                    کافی است؛

                                                دانه‌ای

                                                            قطره‌ای

                                                                        روزَنی

                                                                                    نسیمی

                                                                                         اراده‌ای

 

۱۳                                            

آبان                                                                  

۸۳                                                        

اوین